Psihijatrija danas

PSIHIJATRIJA DANAS

O časopisu

 

 

“Psihijatrija danas” je zvanični časopis Udruženja psihijatara Srbije, koji se objavljuje dva puta godišnje. Časopis je od 1969. do 1975. godine izlazio pod nazivom “Anali Zavoda za mentalno zdravlje” (26 publikovanih brojeva).

Indeksiran je u sledećim bazama podataka:
• PsychoInfo
• Psychological Abstracts
• Ulrich’s International Periodicals Directory
• SocioFakt

Uredništvo

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Dušica Lečić-Toševski

Pomoćnici urednika
Prof. dr Smiljka Popović-Deušić
Doc. dr Saveta Draganić-Gajić
Doc. dr Milica Pejović-Milovančević

Redakcioni kolegijum
S. Akhtar (Philadelphia)
J. Aleksandrowicz (Krakow)
M. Antonijević (Beograd)
S. Bojanin (Beograd)
M. Botbol (Paris)
S. Branković (Beograd)
J. Bukelić (Beograd)
G. N. Christodoulou (Athens)
R. Cloninger (St. Louis)
M. Divac-Jovanović (Beograd)
S. Đukić-Dejanović (Kragujevac)
D. Ercegovac (Beograd)
G. Grbeša (Niš)
V. Išpanović-Radojković (Beograd),
V. Jerotić (Beograd),
M. Jašović-Gašić (Beograd)
A. Knežević (Novi Sad)
V. S. Kostić (Beograd)
Z. Lopičić (Beograd)
Ž. Martinović (Beograd)
M. Munjiza (Beograd)
J. E. Mezzich (New York)
M. Pejović (Beograd)
D. Petrović (Beograd)
M. Pines (London)
M. Popović (Beograd)
S. Priebe (London)
M. Preradović (Beograd)
M. Riba (Ann Arbor)
G. Rudolf (Heidelberg)
N. Sartorius (Geneva)
V. Starčević (New Castle)
A. Tasman (Louisville)
N. Tadić (Beograd)
I. Timotijević (Beograd)
S. Varvin (Oslo)
M. Vincent (Paris)
V. Šušić (Beograd)
D. Švrakić (St. Louis)

Uputstva saradnicima

PSIHIJATRIJA DANAS je zvanični časopis Udruženja psihijatara Srbije. Izlazi dva puta godišnje i objavljuje pregledne I istraživačke radove, prikaze slučajeva, prikaze knjiga i pisma uredniku.

Pregledni radovi treba da budu napisani od strane samo jednog autora, osim ako drugi autor nije psihijatar. Oni treba da sadrže i sopstvene rezultate koji su već objavljeni, i ne smeju imati više od 7500 reči.

Istraživački radovi moraju se zasnivati na istraživačkom protokolu i sadržavati statističku procenu nalaza. Ne smeju imati više od 3000 reči.

Prikazi slučaja treba da sadrže zanimljive kliničke izveštaje i opise slučajeva u kojima su primenjeni novi dijagnostički i terapijski metodi. Ne smeju imati više od 1500 reči.

Opšti radovi sadrže stavove o teoriji i praksi psihijatrije, o psihijatrijskim službama, o graničnim oblastima psihijatrije i drugih disciplina, itd. Ne treba da imaju više od 2000 reči.

Specijalni radovi pokrivaju oblasti od posebnog značaja i najčešće se pišu po pozivu.

Prikazi knjiga sadrže kritičke prikaze izabranih knjiga.

Pisma uredniku – kratka pisma (maksimum 400 reči), mogu sadržavati komentare ili kritike radova štampanih u Psihijatriji danas, komentare o važnim psihijatrijskim temama, preliminarne istraživačke izveštaje, predloge redakciji, itd.

Radovi se prihvataju za štampanje ukoliko nisu publikovani ili predati za štampu u istom obliku nekom drugom časopisu. Dostavljeni radovi (osim uvodnika i radova po pozivu) prihvataju se za objavljivanje nakon dvostruke, anonimne stručne recenzije. Objavljeni radovi biće zaštićeni autorskim pravom.

Uz rad prihvaćen za štampu koji je autorizovan treba poslati i popunjen formular o potvrdi autorstva, ukoliko je u pisanju rada učestvovalo više autora.

Rukopis rada i svi prilozi uz rad dostavljaju se na e-mail: psihijatrija.danas@imh.org.rs.

U pratećem pismu, glavni autor treba da potvrdi da studija nije ranije objavljivana I da dostavljeni rad nije na razmatranju za objavljivanje na nekom drugom mestu.

Prateće pismo poslati u posebnom fajlu. Rad napisan u Word-u treba da sadrži sve tabele, grafikone i slike, koje se mogu nalaziti u istom fajlu (na kraju teksta).

U pripremi rukopisa treba se pridržavati uputstva sačinjenog prema Jednoobraznim zahtevima za rukopise koji se podnose biomedicinskim časopisima Internacionalnog komiteta urednika biomedicinskih časopisa.

Priprema rukopisa

Rad treba da je odštampan sa jedne strane lista, duplim proredom i marginom od najmanje 3.5 cm. Sve stranice treba da budu numerisane, uključujući i naslovnu stranicu.

Naslovna stranica treba da sadrži naziv rada (ne više od 12 reči), imena i prezimena autora, njihove akademske titule i ustanove u kojima rade, kao i ime, prezime, adresu, broj telefona i e-mail autora zaduženog za korespondenciju.

Širi apstrakt (do 300 reči) treba dati na drugoj, zasebnoj stranici. Apstrakt treba da sadrži glavne činjenice iz rada, kao i 3-6 ključnih reči. U izboru ključnih reči koristiti Medical Subject Headings – MeSH (http://gateway.nlm.nih.gov).

Tekst treba podeliti u delove (npr. za istraživačke radove: Uvod, Metod, Rezultati, Diskusija). Rezultate koji se pojavljuju na tabelama ne treba detaljno ponavljati.

Fusnote nisu dozvoljene u člancima.

Tabele, grafikone i slike priložiti na posebnim listovima papira (na kraju fajla), sa odgovarajućim naslovom, arapskim brojem (Tabela 1) i u tekstu označiti njihovo mesto. Izbegavati vertikalne i horizontalne linije u tabelama.

Skraćenice koristiti samo kad je neophodno i za svaku navesti pun termin pri prvom navođenju u tekstu. Korišćene skraćenice u tabeli i grafikonu treba objasniti u legendi.

Zahvalnica: Navesti sve one koji su doprineli stvaranju rada a ne ispunjavaju merila za autorstvo (npr. tehnička pomoć, pomoć u pisanju rada i sl.). Takođe navesti finansijsku i materijalnu pomoć (sponzorstvo, stipendije, oprema, lekovi itd.).

Literatura: Spisak treba da uključi samo one publikacije koje su citirane u tekstu. Literaturu treba naznačiti u tekstu arapskim slovima u uglastim zagradama onim redom kojim se prvi put pojavljuje (Vankuverski stil – ttp://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html), npr. Kernberg [1] tvrdi da…

Naslove časopisa skraćivati prema Index Medicus-u (spisak časopisa se nalazi na http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog).

Ne treba upotrebljavati skraćenice za časopise koji tamo nisu navedeni. Posle skraćenica časopisa staviti tačku. Stranice se citiraju tako što se navede početna stranica, a krajnja bez cifre ili cifara koje se ponavljaju (npr. od 274 do 278 stranice navodi se 274-8).

Za radove koji imaju do šest autora navesti sve autore. Za radove koji imaju više od šest autora navesti prvih šest i et al.

Primeri:

1) Članak u časopisu: Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002;347:284-7.

2) Poglavlje u knjizi: Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGrawHill; 2002. p. 93-113.

3) Knjiga: Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

4) Disertacija: Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.

5) Neobjavljen materijal (u štampi): Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci U S A. Forthcoming 2002.

6) Članak iz časopisa u elektronskom obliku: Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 1 p.]. Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle.

Dostavljanje radova na disketi

Uz štampan tekst, radove dostaviti na disku (CD) koja je Windows kompatibilna. CD treba da sadrži samo fajl koji će biti štampan. Odštampana kopija rada u potpunosti treba da odgovara verziji na CD. Tekst treba da bude napisan u tekst procesoru (Word), u fontu Times New Roman. Tabele, grafikoni i slike često se moraju ponovo uraditi pa treba dostaviti i njihovu odštampanu kopiju.

Sva izdanja

Apstrakti / celi tekstovi svih dosadašnjih brojeva mogu se pogledati ovde

Poslednja izdanja možete preuzeti sa našeg web sajta

Broj 2014-XLVI-2
Broj 2014-XLVI-1
Broj 2013-XLV-2
Broj 2013-XLV-1
Broj 2012-XLIV-2
Broj 2012-XLIV-1