Međunarodna saradnja

 

Saradnja sa WPA, PAEEB i EPA

 

UPS je punopravni član WPA i EPA. Predsednici su prisustvovali svim kongresima WPA od 1996. godine, kao zvanični delegati. Prof. Dr Dušica Lečić Toševski, Predsednik UPS, bila je Zonalni predstavnik WPA i član Predsedništva od 2005. godine do 2011. godine. Bila je sekretar i Predsednik Sekcije za preventivnu psihijatriju i, od marta 2015., godine Zamenik predsednika Radnog Komiteta WPA za publikacije, kao i član više sekcija WPA. Ona je i počasni predsednik PAEEB (ZA PREVOD IMEDIATE PAST PRESIDENT KAO POČASNI PREDSEDNIK NISAM SIGURAN).

Članovi UPS su aktivni u EPA kao članovi Saveta i Komiteta za edukaciju i Sekcija. UPS je učestvovalo u ustraživanju o etičkim pitanjima u psihijatriji  u Evropskim zemljama.
 
Saradnja sa SZO, UN i NVO
 
Udruženje psihijatara Srbije tesno sarađuje sa UNCHR (izbeglice, interno raseljena lica), UNICEF-om („Škole bez nasilja“, prevencija zlostavljanja dece), SZO (prevencija mentalnih poremećaja, edukacija, usklađivanje sistema mentalne zaštite u regionu, mentalna zaštita u zajednici, destigmatizacija) i mnogim nacionalnim i međunarodnim NVO (prevencija zloupotrebe supstanc i drugih problema vezanih za javno zdravlje).

 

pdflogoDokument možete preuzeti ovde