Prijava apstrakta

Uputstvo za podnošenje apstrakata za poster prezentaciju

Apstrakti za poster-prezentaciju mogu se podnositi isključivo elektronskim putem preko internet stranice Udruženja psihijatara Srbije, www.ups-spa.org.
Rok za prijavu apstrakata za poster-prezentaciju je 31.01.2012. Apstrakti koji budu primljeni nakon tog datuma neće biti prihvaćeni.
– Podnošenjem apstrakta, podnosilac potvrđuje da su sve informacije u njemu tačne i da je (sa svojim koautorima) isključivi vlasnik njegovih informacija i sadržaja i da sadržaj apstrakta ne može biti modifikovan ili prepravljan, odnosno da će biti publikovan upravo onako kako je i bio podnesen.
– Svi podneti apstrakti biće recenzirani od strane Naučnog odbora Kongresa. Autori će biti obavešteni elektronskom poštom o rezultatu recenzije, tj. da li je apstrakt prihvaćen. Organizatori Kongresa imaju pravo da reprodukuju, publikuju, distribuiraju i prikazuju sadržaj prihvaćenih apstrakta. Prihvaćeni apstrakti biće štampani u Zborniku apstrakata Kongresa.
– Nakon podnošenja apstrakta, podnosilac je odgovoran za detalje kontakta koje je dostavio uz apstrakt, kao i za informisanje koautora o daljem statusu apstrakta.

– Ukoliko je apstrakt uspešno poslat na dnu strane se pojavljuje Poruka je poslata

Uputsvo za pripremu apstrakta:

1. Imena autora, koautora i ustanova: Prezime i početno slovo imena (ko)autora, bez navođenja titule i zvanja. Ukoliko su autori iz različitih ustanova iza svakog autora navesti redni broj ustanove superskriptom.
Ispod imena autora navesti ime i sedište ustanove u kojoj su autori zaposleni. Ukoliko su autori iz različitih ustanova ispred imena svake ustanove navesti odgovarajući redni broj koji se odnosi na autora. Brojeve ne upisivati ukoliko su autori iz iste ustanove.
Primer:
Popović T1, Petrović M1, Perić V2.
1Klinika za psihijatriju KCS, Beograd, 2Klinika za psihijatriju, KC, Kragujevac

2. Naslov apstrakta VELIKIM SLOVIMA: može imati najviše 20 reči. Skraćenice u naslovu nisu dozvoljene.

3. Sadržaj apstrakta
Maksimalan broj reči u tekstu apstrakta je 300, a tabele i dijagrami nisu dozvoljeni. Tekst apstrakta mora biti strukturisan tako da obavezno uključuje uvod, cilj, metode, rezultate i zaključak. Apstrakte isključivo pisati fontom Times New Roman (srpska latinica), veličina 12pt, sa jednostrukim proredom, bez uvlačenja redova i sa levim poravnanjem teksta.Upotrebi skraćenica mora prethoditi pun naziv upotrebljenog izraza kad se prvi put pomene. Ne navoditi literaturu, niti ključne reči.


PRIJAVA APSTRAKATA JE ZAVRŠENA