Engrami

 
ČASOPIS ZA KLINIČKU PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I GRANIČNE DISCIPLINE
 
 
izdavač: Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Srbije i Udruženje psihijatara Srbije
web adresa: engrami.rs
periodičnost: tromesečno
početna godina: 1979
urednik: Srđan D. Milovanović
 
adresa uredništva: Klinika za psihijatriju KCS, Pasterova 2, 11000 Beograd
kontakt: Srđan D. Milovanović
e-adresa: klinikazapsihijatrijukcs@gmail.com
telefon: 011/2657-955
 
 
Zvanični linkovi:
 
http://engrami.rs
 
http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0351-2665