Statut udruženja UPS

U skladu sa odredbama čl.78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na Skupštini Udruženja održanoj dana 15. aprila 2011, u Beogradu, usvojen je novi
STATUT UDRUŽENjA “UDRUŽENjE PSIHIJATARA SRBIJE”

OPŠTE ODREDBE:

Član 1 „Udruženje psihijatara Srbije“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti psihijatrije i zaštite mentalnog zdravlja. Udruženje deluje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije. Udruženja ima svojstvo pravnog lica. Naziv i sedište

Član 2 Naziv Udruženja je: Udruženje psihijatara Srbije Skraćeni naziv Udruženja je: UPS Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Serbian Psychiatric Association Udruženje ima sedište u Kragujevcu. Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije. Ciljevi Udruženja

Član 3 Ciljevi Udruženja su:

Prikupljanje znanja o situaciji, potrebama psihijatrijskih službi i mogućnostima edukacije u oblasti psihijatrije i zaštite mentalnog zdravlja u zemlji
Unapređenje organizacije zaštite mentalnog zdravlja u zajednici, na naučnim, humanističkim i holističkim principima, uz posebno naglašavanje odgovornosti za određenu teritoriju, kontinuitet nege i interdisciplinarnu praksu
Rad na usklađivanju edukativnih programa u psihijatriji na diplomskim i poslediplomskim studijama, uključujući specijalističku edukaciju i kontinuiranu medicinsku edukaciju• Vođenje računa o etičkim principima psihijatrijske prakse i svih vidova zaštite mentalnog zdravlja u zemlji
Uspostavljenje partnerstva sa vladinim i međuvladinim organizacijama (SZO, Ujedinjene nacije, Svetska banka, UNESKO, Evropska unija, itd), kao i nevladinim organizacijama, u cilju unapređenja mentalnog zdravlja
Jačanje komunikacije, organizacionih i funkcionalnih aspekata rada Udruženja i njegove saradnje sa Vladom Republike Srbije, Svetskim udruženjem psihijatara, Evropskim prihijatrijskim udruženjem i regionalnim prihijatrijskim udruženjima u vezi sa različitim aktivnostima (kongresi, edukacija, publikacije i istraživanje)
Pozivanje Vlade naše zemlje i međunarodnih organizacija da se konsultuju sa Nacionalnim udruženjem psihijatara u vezi sa razvojem i sprovođenjem politike zaštite mentalnog zdravlja, stručnom edukacijom i istraživanjem, kao i da obezbede njihovo adekvatno finansiranje u skladu sa postojećim zdravstveno-ekonomskim podacima SZO vezanim za globalni teret mentalnih poremećaja

Član 4 Udruženje je samostalno u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka, u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Udruženja. Udruženje je član Svetskog udruženja psihijatara prema kojem redovno izvršava svoje obaveze. Udruženje se, pored članstva u Svetskom udruženju psihijatara, može učlaniti i u druge srodne organizacije i udruženja u zemlji i inostranstvu (evropska i regionalna), ako je to u interesu Udruženja i u skladu sa državnim programima društvenih aktivnosti. U ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka, Udruženje može sarađivati sa različitim organizacijama, interesnim zajednicama, radnim asocijacijama, stručnim i naučnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, u skladu sa zakonskim propisima, Statutom i drugim aktima Udruženja. Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5 Članovi Udruženja mogu biti svi lekari neuropsihijatri, psihijatri i saradnici koji se bave zaštitom mentalnog zdravlja (lekari opšte medicine, lekari na specijalizaciji, psiholozi, socijalni radnici i defektolozi). Članom udruženja postaju sva lica iz stava 1 ovog člana, koja se dobrovoljno učlane u Udruženje, potpisivanjem izjave o pristupanju Udruženju i koja plate članarinu – redovni članovi. Broj članova Udruženja za tekuću godinu konstatuje se na prvoj Skupštini Udruženja u kalendarskoj godini. Udruženje može dodeliti i počasno članstvo za zasluge u radu na polju zaštite mentalnog zdravlja i psihijatrijske nauke. Članstvo u Udruženju, između dve Skupštine, konstatuje Izvršni odbor ukoliko su ispunjeni propisani uslovi i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave. Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Izvršnog odbora, osim u slučajevima neispunjavanja uslova za članstvo, kada članstvo prestaje momentom nastupanja uslova za prestanak članstva. Prava i obaveze članova Udruženja

Član 6 Članovi Udruženja imaju pravo da:

ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
biraju i budu birani u organe Udruženja;
daju predloge, mišljenja i primedbe na rad organa Udruženja;
predlažu i, u skladu sa Statutom Udruženja, odlučuju o programu rada i aktivno učestvuju u njegovoj realizaciji;
budu blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
Članovi Udruženja imaju obavezu:

da se pridržavaju odredaba Statuta i drugih akata Udruženja;
da uredno plaćaju članarinu Udruženju Prestanak članstva u Udruženju

Član 7 Članstvo u Udruženju prestaje:

dobrovoljnim istupanjem iz Udruženja, potpisivanjem izjave o istupanju;
isključenjem iz Udruženja odlukom Izvršnog odbora Udruženja zbog:
nepridržavanja odredaba Statuta i drugih akata Udruženja;
svesnog kršenja ciljeva i zadataka Udruženja;
postupanja suprotnog programu rada i odlukama organa Udruženja;
ukoliko Lekarska komora i/ili etički komitet ili druga relevantna tela matične institucije člana Udruženja ili organi pravosuđa utvrde stručnu ili moralnu nepodobnost lica za obavljanje profesionalnih dužnosti. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju. Unutrašnja organizacija

Član 8 Organi Udruženja su:

Skupština
Izvršni odbor
Predsednik Izvršnog odbora
zastupnik Udruženja
Savet Udruženja

Član 9 Skupštinu čine svi članovi Udruženja. Svaki član pri potpisivanju izjave o pristupanju ili prilikom plaćanja članarine može potpisati izjavu kojom ovlašćuje jednog od članova Izvršnog odbora da ga zastupa na Skupštini u slučaju sprečenosti da lično prisustvuje. Jedan član Izvršnog odbora može predstavljati najviše 15 članova Udruženja.

Član 10 Skupština se, u skaldu sa ovim statutom, može održati ukoliko je prisutno najmanje 30 članova Udruženja.

Član 11 Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Izvršnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine. Inicijativa se podnosi Izvršnom odboru u pisanom obliku i njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže. Sednicu Skupštine saziva predsednik Izvršnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Član 12 U nadležnosti Skupštine je da:

donosi plan i program rada;
usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
usvaja druge opšte akte Udruženja;
bira i razrešava članove Izvršnog odbora, predsednika (zastupnika) i zamenika predsednika Izvršnog odbora
razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Izvršnog odbora;
razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
usvaja Poslovnik o svom radu
dodeljuje počasna zvanja i priznanja Udruženja
odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacijeSkupština punopravno odlučuje ako je prisutna ili zastupljena najmanje jedna trećina članova. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova i/ili njihovih zastupnika. Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 13 Izvršni odbor je izvršni organ Udruženja. Čini ga sedam članova, koji su istaknuti stručnjaci iz oblasti psihijatrije. Izvršni odbor čine:

predsednik Izvršnog odbora – zastupnik Udruženja;
zamenik predsednika Izvršnog odbora;
generalni sekretar Udruženja;
sekretar za finansije;
sekretar za sekcije i publikacije i dva sekretara za edukaciju.
Član 14 U nadležnosti Izvršnog odbora je da:

izvršava i sprovodi odluke Skupštine;
usklađuje i organizuje stručne skupove;
stara se o izvršenju plana, programa i finansijskog poslovanja Udruženja;
vodi brigu o publikacijama i izdavačkoj delatnosti;
priprema planove, programe i normativna akta za Skupštinu Udruženja;
razmatra i usvaja stručne i finansijske izveštaje sa održanih stručnih skupova;
verifikuje mandat članovima Skupštine između dve Skupštine i odlučuje o prestanku članstva u Udruženju;
predlaže priznanja zaslužnim članovima Udruženja;
osniva sekcije, Etički odbor i i druga radna tela Udruženja i daje saglasnost na njihova normativna akta;
odlučuje o učlanjenju Udruženja u slične organizacije u zemlji i inostranstvu.
organizuje kongrese i druge stručne skupove
odlučuje o obliku i načinu saradnje Udruženja sa sličnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu

Član 15 Predsednik Izvršnog odbora – zastupnik Udruženja zastupa i predstavlja Udruženje u zemlji i inostranstvu, stara se o radu Udruženja u skladu Zakonom, Statutom, drugim aktima Udruženja i odlukama Skupštine. Zamenik predsednika Izvršnog odbora sarađuje sa predsednikom u izvršavanju poslova iz njegovog delokruga, odnosno obavlja poslove predsednika Izvršnog odbora u njegovom odsustvu. Generalni sekretar obavlja sve poslove neophodne za organizaciju i rad Udruženja, sarađuje sa predsednikom i zamenikom predsednika Izvršnog odbora. Sekretar za finansije odgovoran je za zakonitu upotrebu sredstava Udruženja na osnovu finansijskog plana. Izvršni odbor neposredno je odgovoran Skupštini za poslove iz svog delokruga.

Član 16 Članovi Izvršnog odbora biraju se na određeni mandatni period u trajanju od 3 i 6 godina, na sledeći način:

pri izboru prvog Izvršnog odbora predsednik, zamenik predsednika, sekretar za finansije, dva sekretara za edukaciju i sekretar za publikacije biraju se na 3 godine, a generalni sekretar bira se na 6 godina;
po isteku 3 godine, zamenik predsednika preuzima funkciju predsednika po automatizmu, a bira se novi zamenik predsednika, sekretari za finansije, dva sekretara za edukaciju, kao i sekretara za publikacije;
po isteku prvog šestogodišnjeg mandata vrši se izbor generalnog sekretara Udruženja.
Članovi Izvršnog odbora mogu biti birani samo na jedan mandatni period od 6 godina. Članovi Izvršnog odbora biraju se na prvom godišnjem zasedanju Skupštine, po pravilu, tajnim glasanjem. Sednice Izvršnog odbora zakazuje predsednik, po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.Kvorum za sastanke Izvršnog odbora čine četiri člana. U slučaju jednakog broja glasova, prilikom odlučivanja, predsednik ima odlučujući glas.

Član 17 Savet Udruženja je savetodavno telo Udruženja. Članovi Saveta Udruženja su bivši predsednici Izvršnog odbora i bivši i aktuelni generalni sekretar Udruženja. Članovi Saveta Udruženja svojim ugledom i iskustvom pomažu aktivnosti Udruženja i učestvuju u radu Skupštine a po potrebi i po pozivu predsednika Izvršnog odbora – zastupnika Udruženja, i u radu Izvršnog odbora. Izvršni odbor može, radi efikasnijeg rada Udruženja imenovati radne grupe, stalne odbore i specijalne savetnike za određene zadatke i na određeni vremenski period. Izgled i sadržina pečata, memorandum u logo

Član 18 Udruženje ima svoj pečat koji je okruglog oblika sa sledećim tekstom ispisanim latiničnim pismom na srpskom i engleskom jeziku: Udruženje psihijatara Srbije. Udruženje ima i svoj štambilj koji je četvrtastog oblika sa sledećim tekstom ispisanim latiničnim pismom na srpskom i engleskom: Udruženje psihijatara Srbije, broj, datum. Udruženje ima svoj memorandum koji sadrži naziv ispisan latiničnim pismom na srpskom i engleskom jeziku, ime, prezime, zvanje i mesto predsednika Izvršnog odbora – zastupnika, zamenika predsednika Izvršnog odbora i sekretara Udruženja, Saveta Udruženja, kao i njihove telefonske brojeve i njihove e-mail adrese. Udruženje ima i svoj logo koji se sastoji od grafičkog prikaza ljudske glave (profil) sa stilizovanim rešenjem aure. Ostvarivanje javnosti rada

Član 19 Rad Udruženja je javan. Izvršni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva o aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, veb sajta, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način. Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine Udruženja. Izuzetno, javnost rada Udruženja može se ograničiti ili isključiti u slučajevima koji se, po odluci organa Udruženja i u skladu sa zakonskim propisima, smatraju poslovnom tajnom. Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 20 Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način. Privredna delatnost kojom se stiče dobit

Član 21 Udruženje pribavlja sredstva obavljajući privrednu delatnost: 72.19 (istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama) i 86.22 (specijalistička medicinska praksa). Uduženje može početi sa neposrednim obavljanjem delatnosti iz stava 1 ovog člana nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata. Dobit ostvarena obavljanjem delatnosti iz stava 1. ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata. Prestanak rada Udruženja

Član 22 Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. Postupanje sa imovinom Udruženja u slučaju prestanka Udruženja

Član 23 U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom. Ostale aktivnosti Udruženja

Član 24 Udruženje organizuje kongres svake treće godine, na osnovu odluke Izvršnog odbora Udruženja. Zvanični časopisi Udruženja su: “Engrami“, koji izdaje Klinika za psihijatriju KCS, Beograd i „Psihijatrija danas“, koji izdaje Institut za mentalno zdravlje, Beograd. Prelazne i završne odredbe

Član 25 Organi Udruženja utvrđeni ovim Statutom konstituisaće u roku od 30 dana od dana usvajanja Statuta. Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe važećeg Zakona o udruženjima.

Član 26 Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja. Izmene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku za njegovo donošenje. Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut „Udruženja psihijatara Srbije“, usvojen na sednici Generalne Skupštine Udruženja, dana 5. oktobra 2007. godine.